Rośliny potrafią samodzielnie przystosować się do niekorzystnych warunków dla wzrostu i rozwoju, uruchamiając szereg szlaków metabolicznych. Często reakcja roślin jest niewystarczająca i trwa zbyt długo, co przekłada się na obniżenie wysokości i jakości plonu. Działanie Asahi SL polega na wspomaganiu naturalnie zachodzących procesów, sprawiając, że reakcja roślin jest bardziej energiczna.

Biostymulator Asahi SL:

 • poznany mechanizm działania
 • szerokie możliwości stosowania w wielu uprawach
 • udokumentowane wynikami doświadczeń ścisłych i polowych efekty działania
 • rejestracja substancji aktywnej i wpis do Aneksu I Dyrektywy 91/414 WEG

 

Mechanizm działania Asahi SL na poziomie genu:

Doświadczenia wykonane na modelowej roślinie Arabidopsis thaliana (rzodkiewnik pospolity) z wykorzystaniem wysoko zaawansowanej technologii mikromacierzy (najnowocześniej obecnie technologii stosowanej w biologii molekularnej) pokazały, że Asahi SL już po 24 godzinach od zastosowania wykazuje działanie na poziomie molekularnym – powoduje znaczące zmiany w ekspresji genów.

Pośród genów o zmienionym poziomie ekspresji, większość (ponad 90%) wykazywała podwyższoną ekspresję, czyli była bardziej aktywna po oprysku Asahi SL.

Geny o podwyższonej ekspresji związane są z kluczowymi procesami:

 • wzrostem i rozwojem roślin zarówno wegetatywnym, jak i generatywnym,
 • fotosyntezą,
 • produkcja hormonów,
 • transportem asymilatów,
 • mechanizmami obronnymi, np. przed czynnikami stresowymi.

Procesy kontrolowane przez geny o podwyższonej ekspresji są bardziej efektywne.

mechanizm1

mechanizm2

Mechanizm działania Asahi SL na poziomie komórki:

Asahi SL wykazuje pozytywny wpływ na procesy roślinne zachodzące na poziomie komórki:

 • fotosyntezę poprzez:
  • zwiększenie powierzchni asymilacyjnej liści,
  • wzrost całkowitej zawa tości chlorofilu,
  • intensyfikację fotosyntezy (niższy opór aparatów szparkowych zapewniający lepszy przepływ
   CO2 do chloroplastów),
  • poprawę parametrów fluorescencyjnych chlorofilu;
 • poprawę gospodarki wodnej poprzez:
  • niższą oporność aparatów szparkowych,
  • wyższą intensywność transpiracji,
  • wyższy pobór wody przez korzenie;
 • zawartość składników organicznych:
  • hormonów roślinnych,
  • zawartość ligniny w ścianach komórkowych,
  • zawartość białek, węglowodanów i minerałów;
 • poprawę integralności ścian komórkowych;
 • aktywność enzymów;
 • krążenie cytoplazmy.

 

 • Zawartość hormon stresu (kwasu abscyzynowego) powstającego w Arabidopsis thaliana pod wpływem działania suszy i zabiegu Asahi SL w porównaniu do kontroli.

mechanizm4

Mechanizm działania Asahi SL na poziomie rośliny:

Asahi SL wpływa na wzrost i rozwój we wszystkich stadiach rozwojowych rośliny:

 • wzrost wegetatywny:
  • lepsza energia i siła kiełkowania nasion,
  • szybszy rozwój sadzonek,
  • większa masa korzeni,
  • więcej rozgałęzień;
 • wzrost generatywny:
  • większa liczba kwiatów,
  • szybszy wzrost łagiewki pyłkowej,
  • większa liczba lepszej jakości owoców;
 • akumulacja biomasy (zarówno świeżej, jak i suchej masy) dająca w efekcie wzrost plonu.

 

 • Wyniki działania Asahi SL uzyskane na Arabidopsis thaliana jako roślinie modelowej

mechanizm5

 

 • Biostymulator Asahi SL zarejestrowany jest w Polsce w 27 uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych:

mechanizm5a

Powrót